Chức năng và nhiệm vụ phòng Quản trị thiết bị

Vị trí và chức năng

Phòng Quản trị thiết bị là đơn vị trực thuộc Trường, có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các mảng công tác về quy hoạch, xây dựng, sữa chữa, quản lý tài sản và quản trị cơ sở vật chất của Trường.

Nhiệm vụ

1.      Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện kế hoạch xây dựng mới cơ sở vật chất phù hợp với quy hoạch phát triển trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.      Lập và thực hiện kế hoạch: Xây dựng, bổ sung, sửa chữa các công trình và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, học tập và sinh hoạt của trường.

3.      Tổ chức thực hiện các quy trình trong công tác lập dự án đầu tư, tổ chức đấu thầu, thiết kế, thi công, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu bàn giao công trình xây dựng theo đúng các quy định hiện hành.

4.      Tổ chức quản lý chặt chẽ nhà cửa, kho tàng, đất đai, ao hồ, hàng rào, các công trình công cộng và các cơ sở vật chất khác trong phạm vi khuôn viên trường quản lý.

5.      Tổ chưc quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc giảng dạy và học tập tại văn phòng trường và các cơ sở đào tạo. Quản lý, điều phối sử dụng các phương tiện làm việc, giảng dạy và học tập tại trường; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc bổ sung giảng đường, phòng học đủ tiêu chuẩn nhằm đảm bảo điều kiện cho giảng dạy và học tập.

6.      Phối hợp với phòng Quản lý đào tạo, khoa Đào tạo tại chức, khoa Đào tạo sau đại học chuẩn bị đầy đủ phòng học, giảng đường phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập. Theo dõi, kiểm tra các cơ sở do trường thuê làm phòng học đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện nhằm đảm bảo kế hoạch đào tạo của trường.

7.      Làm thường trực các hội đồng tư vấn về quản lý nhà đất, mua sắm trang thiết bị, đấu thầu công trình xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất kỹ thuật của trường; làm thành viên các ban phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão của trường.

8.      Quản lý, sửa chữa, bảo trì nhà cửa, hệ thống điện, điện lạnh, điện thoại, hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh, trang thiết bị tại văn phòng trường và các cơ sở đào tạo.

9.      Làm đầu mối bảo trì, sửa chữa mua sắm, cấp phát các loại thiết bị tin học, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, dụng cụ làm việc, giảng dạy, học tập và thiết bị phòng cháy chữa cháy, bảo hộ lao động của trường.

10.Thực hiện quản lý, kiểm tra phối hợp với các đơn vị tư vấn giám sát các công trình xây dựng từ mọi nguồn vốn xây dựng cơ bản và sửa chữa trong trường theo quy định hiện hành, thực hiện lưu giữ hồ sơ nhà cửa, hồ sơ sơ các dự án xây dựng, sửa chữa, thông kê diện tích, công năng nhà cửa, công trình công cộng;

11.Quản lý các xe ô tô, theo dõi mua sắm, bảo quản, duy tu xe ô tô của trường; điều phối sử dụng ô tô phục vụ công tác của trương.

12.Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí tại đơn vị.

13.Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính tổ chức kiểm kê tài sản theo quy định của pháp luật, tổ chức thanh lý tài sản, trang thiết bị đã hết hạn sử dụng.

14.Phối hợp Phòng Tổ chức – Hành chính xây dựng các văn bản quản lý nội bộ về công tác quản trị thiết bị.

15.Thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định đối với các lĩnh vực có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.