Phụ lục 3 - MẪU PHIẾU MƯỢN PHÒNG HỌC NGOÀI KẾ HOẠCH  
Phụ lục 2 - MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HỘI TRƯỜNG  
Biểu mẫu 01 - Bản đề xuất cấp phát, trang bị, quản lý, và sử dụng tài sản, công cụ, dụng cụ, nước uống và VPP  
Biểu mẫu 02 - BIÊN BẢN BÀN GIAO VĂN PHÒNG PHẨM, NƯỚC UỐNG, VẬT RẺ MAU HỎNG, VẬT TƯ THAY THẾ  
Biểu mẫu 03 - BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ, VẬT TƯ, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ