Bộ luật dân sự 2015  
Luật Đấu thầu 2013  
Luật Xây dựng 2014  
Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017