Cơ cấu tổ chức  
Chức năng và nhiệm vụ phòng Quản trị thiết bị