NĐ 152/2017/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp  
NĐ 151/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công  
  • 07/08/2017

NĐ 151/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

 

ND 63/2014 Hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu  
ND 32/2015 Quản lý chi phí đầu tư xây dựng  
ND 37/2015 Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng  
ND 46/2015 Quản lý chất lượng và Bảo trì công trình xây dựng  
ND 59/2015 Quản lý dự án đầu tư xây dựng  
ND 42/2017 Sửa đổi ND 59/2015 về Quản lý dự án