Mẫu BB-04 - Biên bản thu hồi TSCĐ, Vật tư, CCDC  
Mẫu BB-03 - Biên bản nghiệm thu bảo trì, sửa chữa thiết bị  
Mẫu BB-02 - Biên bản kiểm kê tài sản cố định, CCDC  
Mẫu BB-01 - Biên bản bàn giao tài sản  
Mẫu G-03 -Giấy đề nghị thu hồi TSCĐ, CCDC  
Mẫu - G02 - Giấy đề xuất trang bị/ sửa chữa TSCĐ, CCDC  
Mẫu G-01 -Giấy báo hỏng, mất tài sản, CCDC  
Mẫu S- 02 - Kế hoạch bảo trì máy móc, thiết bị  
Mẫu S-01 - Sổ theo dõi tài sản cố định, CCDC