Quyết định số 2686 về việc Ban hành quy định về quản lý, đăng ký, điều phối phòng học, hội trường tại các cơ sở của Trường ĐH Tài chính - Marketing  
Quyết định 836/QĐ-ĐHTCM ngày 23/3/2022 Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị tại Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Quy định về cấp phát, trang bị, quản lý CCDC, nước uống và VPP tại Trường Đại học Tài chính - Marketing  
  • 20/09/2018

Quy định về cấp phát, trang bị, quản lý CCDC, nước uống và VPP tại Trường Đại học Tài chính - Marketing

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1391/QĐ-ĐHTCM ngày 16/8/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing)
 

Quy định Tổ chức mua sắm, sửa chữa tài sản, hàng hóa, dịch vụ của Trường Đại học Tài chính - Marketing  
  • 13/08/2018

Quy định Tổ chức mua sắm, sửa chữa tài sản, hàng hóa, dịch vụ của Trường Đại học Tài chính - Marketing

(Ban hành kèm theo Quyết định số 193/QĐ-ĐHTCM ngày 27/3/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing)

Quy chế quản lý tài sản công tại Trường Đại học Tài chính - Marketing  
  • 13/08/2018

Quy chế quản lý tài sản công tại Trường Đại học Tài chính - Marketing

Ban hành kèm theo Quyết định số 1390/ QĐ-ĐHTCM ngày 16/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing