Quyết định 836/QĐ-ĐHTCM ngày 23/3/2022 Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị tại Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Thông báo về việc đăng ký sử dụng Hội trường cho các hoạt động của các đơn vị thuộc trường và các câu lạc bộ  
Thông báo về việc đăng ký sử dụng phòng học và hội trường cho các hoạt động của các đơn vị  
Quy định về cấp phát, trang bị, quản lý CCDC, nước uống và VPP tại Trường Đại học Tài chính - Marketing  
  • 20/09/2018

Quy định về cấp phát, trang bị, quản lý CCDC, nước uống và VPP tại Trường Đại học Tài chính - Marketing

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1391/QĐ-ĐHTCM ngày 16/8/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing)
 

Quy định về việc quản lý, đăng ký và điều phối phòng học, hội trường tại các cơ sở đào tạo của Trường Đại học Tài chính - Marketing  
  • 13/08/2018

Quy định về việc quản lý, đăng ký và điều phối phòng học, hội trường tại các cơ sở đào tạo của Trường Đại học Tài chính - Marketing

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1202/ QĐ-ĐHTCM ngày 10/07/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing)

Quy định Tổ chức mua sắm, sửa chữa tài sản, hàng hóa, dịch vụ của Trường Đại học Tài chính - Marketing  
  • 13/08/2018

Quy định Tổ chức mua sắm, sửa chữa tài sản, hàng hóa, dịch vụ của Trường Đại học Tài chính - Marketing

(Ban hành kèm theo Quyết định số 193/QĐ-ĐHTCM ngày 27/3/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing)

Quy chế quản lý tài sản công tại Trường Đại học Tài chính - Marketing  
  • 13/08/2018

Quy chế quản lý tài sản công tại Trường Đại học Tài chính - Marketing

Ban hành kèm theo Quyết định số 1390/ QĐ-ĐHTCM ngày 16/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing