Phụ lục 2 - Mẫu phiếu mượn phòng học ngoài kế hoạch  
Phụ lục 1 - Mẫu thông báo tình hình sử dụng phòng học theo tuần