Mẫu QTTB-03 - Biên bản bàn giao thiết bị, vật tư, công cụ, dụng cụ  
Mẫu QTTB-02 - Biên bản bàn giao văn phòng phẩm, nước uống, vật rẻ mau hỏng, vật tư thay thế  
Mẫu QTTB-01 - Bản đề xuất