QĐ 394/QĐ-BTC Phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ tài chính  
TT 144/2017/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 151/2017/nđ-cp ngày 26 tháng 12 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công  
TT 45/2013/BTC Trích khấu hao tài sản cố định  
  • 07/08/2017

TT 45/2013/BTC Trích khấu hao tài sản cố định

Trích khấu hao tài sản cố định

TT 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp  
QD 50/2017/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị